ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (29), 2017

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Dobrianskа N.A.,
Popovych V.V.
Diversified corporate associations: modern scorecard analysis and assessment of their effectiveness (Добрянська Н.А., Попович В.В. Диверсифіковані корпоративні об’єднання: сучасні системи показників аналізу і оцінки ефективності їх діяльності, англ.)

6

ОСНОВНІ СТАТТІ

Бак Н.А. Місцеве оподаткування в Україні: стан і перспективи посилення дієвості

12

Будорацька Т.Л.,
Журавльова Н.М.
Використання генетичних алгоритмів для оптимізації структури інвестиційного портфеля цінних паперів

26

Varchuk O.A.,
Amurova O.V.
Features of the accounting and internal control of VAT to companies with different tax systems (Варчук О.А., Амурова О.В. Особливості обліку та внутрішнього контролю податку на додану вартість на підприємствах з різними системами оподаткування, англ.)

34

Davidiuk T.V. Management accounting organization: basic steps towards increasing the company efficiensy (Давидюк Т.В. Організація управлінського обліку: основні кроки в напрямку підвищення ефективності діяльності компанії, англ.)

41

Yemelyanova T.V.,
Tubaltseva S.A.
Competence estimation as a crucial component of enterprise management system (Ємельянова Т.В., Тубальцева С.А. Оцінка компетентності як необхідна складова в системі управління підприємством, англ.)

48

Єпіфанова І.М. Банкрутство підприємств: спектр невирішених проблем

55

Zhuran O.A.,
Glava M.G.
IT-Cluster – modern component of regional economy development (Журан О.А., Глава М.Г. IT-кластер – сучасна складова розвитку економіки регіону, англ.)

64

Ivaschenko A.H.,
Beltyukov Ye.A.
Crediting problems of the enterprises of small and medium business by Ukrainian banks (Іващенко А.Г., Бельтюков Є.А. Проблеми кредитування підприємств малого та середнього бізнесу банками України, англ.)

73

Kovtunenko Yu.V.,
Valyanskaya A.A.,
Miroshnykova K.A.
Economic analysis and its importance in the management of the enterprise (Ковтуненко Ю.В., Валянська А.О., Мірошникова К.О. Економічний аналіз і його значення в управлінні підприємством, англ.)

80

Олійник Т.В. Критерії та напрями удосконалення процесу управління прибутковістю машинобудівних підприємств

86

Popovenko N.S.,
Prydius A.V.
Theoretical motivation for further investigations of small and medium enterprises in Ukraine (Поповенко Н.С., Придіус А.В. Теоретичне обґрунтування подальшого дослідження малих та середніх підприємств в Україні, англ.)

98

Selivanova N.M.,
Skitsan M.A.
Organizational and methodical aspects of receivables accounting (Селіванова Н.М., Скіцан М.О. Організаційно-методичні аспекти обліку дебіторської заборгованості, англ.)

107

Телепнєва О.С. Управління конкурентоздатністю антропотехнічних систем на прикладі автомобільного спорту

117

Kharichkov S.K.,
Panchenko M.O.
Research the features of business risk-management in crisis terms (Харічков С.К., Панченко М.О. Дослідження особливостей управління підприємницькими ризиками в кризових умовах, англ.)

123

Цимбалюк Г.С. Ключові аспекти системи управління якістю продукції на етапах її виробництва

129

Chukurna O.P. Brand positioning strategy on the basis of the quality of perception: different markets B2B and B2C (Чукурна О.П. Стратегія позиціонування бренду за ознакою сприйняття якості: відмінності ринків В2В та В2С, англ.)

135

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Костін Ю.Д.,
Мурзабулатова О.В.
Удосконалення організаційно-економічного забезпечення державно-корпоративного партнерства в системі управління ДКП

143

Макаренко Т.Ю. Вартісно-орієнтована звітність як фактор підвищення ринкової вартості підприємств

155

Яценко М.С.,
Гончарова І.О.
Актуальні проблеми удосконалення якості крюїнгових послуг

162

Костюк-Пукаляк О.М. Вплив факторів на грошові потоки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів України

171

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ

Забарна Е.М. Рецензія на монографію «Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні моделі та перспективи розвитку»