ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (23), 2016

 

ЗМІСТ

 

СТАТТЯ НОМЕРУ

Давидюк Т.В.Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції у вітчизняних нормативних актах: напрями удосконалення

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Sokoly I.I.,
Bukovskii O.O.
Ukraine aerospace sector: modern state and development tendencies (Соколи І.І., Буковський О.О.  Аерокосмічний сектор України: сучасний стан та тенденції розвитку, англ.)

14

Грінченко В.О.Порівняльний аналіз структури капіталу українських, польських та німецьких підприємств

20

Zhuravlova T.O.,
Nazarkina L.I.
Credit risk as a subjective-objective category (Журавльова Т.О., Назаркіна Л.І. Кредитний ризик як суб’єктивно-об’єктивна категорія, англ.)

29

Притула Н.В.Функціонально-вартісний аналіз у системі проектування конкурентоспроможної експортної продукції

36

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Yankovyyi O.G.,
Yashkina O.I.
Methods of sales forecasting in a marketing information system of the industrial enterprises (Янковий О.Г., Яшкіна О.І. Методи прогнозування збуту в маркетинговій інформаційній системі промислових підприємств, англ.)

43

Гуцан О.М.Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу

49

Smokvina A.A.,
Kavierina S.Yu.,
Lihanenko K.V.
Influence elements of accounting policy on the financial performance of a company (Смоквіна Г.А., Кавєріна С.Ю., Ліганенко К.В. Вплив елементів облікової політики на фінансовий результат діяльності підприємства, англ.)

61

Шевців Л.Ю. Концептуальні основи формування ефективної системи управління витратами машинобудівних підприємств

72

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Sokolovska Z.M.,
Grebenshchikov I.I.
Information modeling with Model-driven development technology (Соколовська З.М., Гребеньщіков І.І. Інформаційне моделювання з використанням технології Model-driven development, англ.)

82

Бусько К.А.Методичні підходи до оцінки транспарентності ризиків діяльності банків

88

Замлинський В.А. Управління ризиками венчурного інвестування в продовольчій сфері

99

Лозовський О.М.,
Горшков М.А.
Взаємозв’язок факторів та показників відтворення ресурсів аграрного сектору

107

Назаренко І.М.Діагностика в системі менеджменту суб’єктів агробізнесу

114

Varchuk O.A.,
Grabovenko О.А.
Internal control and internal audit: definition, similarities and differences (Варчук О.А., Грабовенко О.А. Внутрішній контроль та внутрішній аудит: визначення поняття, схожість та відмінність, англ.)

123

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Селіванова Н.М. Нові підходи щодо управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу та його концептуальна модель

132

Єгупов Ю.А. Оптимізація інформаційного поля формування початкового плану продажів підприємства

142

Каламан О.Б. Особливості формування операційного прибутку підприємств виноградарсько-виноробного підкомплексу

149

Побережець О.В. Інструменти системного підходу до управління результатами діяльності промислового підприємства

155

Остап’юк Н.А. Внутрішній контроль суб’єктів ресторанного бізнесу: філософія діяльності?

162

Дідик А.М. Метод діагностики компетентностей персоналу в умовах полівекторного розвитку

167