ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (2), 2012

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Білопольський М.Г.

Якщо людство не змінить концепцію свого розвитку, воно загине

7

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Цуканов О.Ю.,
Ніценко В.С.

Економічна ефективність використання виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах Кривоозерського району Миколаївської області

11

Артамонова Н.С.,
Атрашкова А.В.

Визначення рівня економічної безпеки підприємства задля забезпечення ефективного адміністрування

19

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Sokoly I.I.

Reogranization of ownership in sphere of Ukrainian civil aviation (Соколи І.І. Реорганизація форми власності в сфері цивільної авіації України, англ.)

24

Бровкова О.Г.,
Панченко М.О.

Розвиток сектора професійних послуг з управління якістю

29

Горячук В.Ф.

Інвестиції у людський капітал та віддача від них

34

Князєва Н.О.,
Князєва О.А.

Підвищення якості обслуговування споживачів для досягнення конкурентних переваг підприємства поштового зв’язку

40

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Валуєв Б.І.

Деякі актуальні проблеми П(С)БУ 16 «Витрати»

46

Ширяєва Л.В.,
Лаптєва В.В.

Облікова політика та результати господарської діяльності підприємства

53

Масленніков Є.І.

Економічна характеристика методів оцінки ліквідності балансу на підприємствах машинобудування та металообробки

59

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Коваленко О.М.,
Станіславик О.В.

Методологічні засади формування механізму управління конкурентоспроможністю харчового підприємства

65

Zabarna E.M.

Modern aspects forming of Ukraine economical growth modeling on the basis of innovation real sector (Забарна Е.М. Сучасні аспекти формування моделі економічного зросту України на основі інновацій реального сектора економіки, англ.)

71

Мальчик М.В.

Застосування методів рефлексивного управління конкурентоспроможністю підприємства у розрізі його активної адаптації

77

Бражнікова Л.М.

Альтернативні джерела фінансового забезпечення інновацій в ЖКГ

82

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Kozak Y.,
Lebedeva S.,
Baranovska M.

Regional innovative systems and clusters analysis: methodological problems (Козак Ю.Г., Лебедева С.М., Барановська М.І. Регіональні інноваційні систем та кластерний аналіз: методологічні проблеми, англ.)

94

Gribincea A.,
Sotnikov Y.,
Kravchenko Y.

The agribusiness development in the cross-border сooperation system by means of European neighbourhood and partnership instrument (Грибінча О.І., Сотніков Ю.М., Кравченко Є.В. Розвиток агробізнесу в системі транскордонного співробітництва за допомогою Європейського інструменту сусідства та партнерства, англ.)

99

Kozak Y.,
Onofrei I.,
Logvinova N.

The modelling of the impact of logistics on the effectiveness of foreign economic activity of the Odessa region (on the basis of the state enterprise “Odessa commercial sea port”)(Козак Ю.Г., Онофрей І.В., Логвінова Н.С. Моделювання впливу логістики на ефективність зовнішньоекономічної діяльності Одеського регіону (на базі державного підприємства «Одеський морський торговий порт»), англ.)

104

Дем’яненко С.Г.,
Золотов В.І.

Проблеми планування розвитку морської берегової зони

107

Лисюк В.М.,
Ажнакін С.Г.

Економічні фактори розвитку енергопостачання регіону шляхом упровадження нових енергогенераційних потужностей

114

Меркулов М.М.,
Бондаренко О.В.

Обґрунтування створення комплексних кластерів у високотехнологічних галузях

120

Поповенко Н.С.,
Ганенко О.В.

Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні

126

Рассадникова С.І.

Державно-приватне партнерство у розбудові екологічної інфраструктури: становлення, особливості, інвестиції

133

Яценко М.С.

Інфокомунікації як чинник соціально-економічного та науково-технічного розвитку Україні та її регіонів у контексті розбудови інформаційного суспільства

143

Захарченко В.І.,
Акулюшина М.О.

Аналіз енергетичної безпеки регіону

147

Осипов В.М.,
Парасюк І.Л.,
Ворожейкін О.О.

Синергетика субрегіональної взаємодії: економічний потенціал та форми регулювання

151

Півоварчук І.Д.

Програмне управління соціально-економічним розвитком Одеського регіону

156

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Соколовська З.М.

Використання нечітких експерт них систем в практиці економічних досліджень

162

Смиричинський В.В.,
Тимошенко Л.М.

Інноваційні аспекти інформаційного забезпечення логістичних систем будівельного комплексу

169

Крилов В.М.,
Полякова М.В.,
Іщенко О.В.,
Лук’янчук К.В.

Модифікація і дослідження методу сегментації ангіограм із застосуванням морфологічної обробки

175

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Кусик Н.Л.,
Козаченко Г.В.

Механізм відшкодування витрат невиробничої підсистеми сфери соціального відтворення: передумови побудови

181