ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (17), 2015

ЗМІСТ

СТАТТЯ НОМЕРУ

Zakharchenko V.I.

Principal moments of functioning of innovation and investment economy (Захарченко В.І. Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки, англ.)

6

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Балахонова О.В.

Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні

13

Гончаренко Д.І.

Інституціональний підхід до формування механізму досконалого ринку в системі споживчої кооперації

19

Григорук П.М.,
Федорова Т.Ю.

Національні та регіональні особливості сталого розвитку України

25

Забарна Е.М.

Інституційний фактор розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків в Україні

30

Захарченко В.І.,
Ширяєва Л.В.

Базові умови забезпечення регіональної економічної безпеки

35

Пандас А.В.

Функціональне зонування як інструмент регулювання просторового потенціалу великого міста

43

Попович Д.В.

Концесія як форма державно-приватного партнерства: сутність, переваги і недоліки застосування

49

Сибірцев В.В.

Організація інформаційного забезпечення державного регулювання інституціональних перетворень національного ринку праці

54

Студінська Г.Я.

Територіальний бренд як механізм реінкарнації депресивних регіонів України

62

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бондарчук М.К.,
Воляник Г.М.,
Курило О.Б.

Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми

73

Плахотнік О.О.

Особливості механізму регулювання оплати праці сучасних підприємств

78

Gluschenko L.D.,
Ivaschenko A.G.

Directions of perfection of marketing research in the development of issues related to the effective implementation of innovative projects (Глущенко Л.Д., Іващенко А.Г. Напрямки удосконалення маркетингових досліджень в процесі розробки питань пов’язаних з ефективною реалізацією інноваційних проектів, англ.)

84

Дорош І.М.

Забезпечення необхідного рівня стресостійкості працівників підприємства на етапі їх працевлаштування

90

Златова І.О.

Презентація нової моделі автомобіля на ринку на прикладі бренду Citroen

95

Лісович Т.Ю.

Метод планування та організування організаційних змін в системі управління підприємством

100

Мамонтенко Н.С.,
Сутягина А.В.

Выставочно-ярмарочная деятельность – эффективное направление развития экономики

106

Скурська В.А.

Дослідження мотиваційної термінології

111

Shmatkovska T.O.

Internal control and the formation of centers of responsibility in the management system of efficiency of functioning of the enterprise (Шматковська Т.О. Внутрішній контроль та формування центрів відповідальності в системі управління результативністю функціонування підприємства, англ.)

117

Бровкіна Ю.О.

Підходи до вивчення поняття економічної безпеки підприємства

122

Навроцька Т.А.

Експертні оцінки стану функціональних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування

129

Назарова Г.В.,
Лобазов С.М.

Удосконалення методики розрахунку інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства

133

Подольчак Н.Ю.,
Тодощук А.В.

Кількісне оцінювання рівня підприємницьких митних ризиків машинобудівних підприємств

146

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Figurek A.

Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Serbian Republic (Bosnia and Herzegovina)(Фігурек О. Аналіз зовнішньої торгівлі в аграрному секторі Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина), англ.)

147

Андриенко В.М.,
Бобрович Р.Б.

Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке

157

Захаркін О.О.

Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств на фондовому ринку

163

Гончаров Г.А.

Шляхи впровадження закордонного досвіду розвитку індустрії безпеки в Україні

173

Затонацька І.І.

Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід

180

Iarmolovych Iu.R.,
Iarmolovych D.I.

Integration of Ukraine into the world maritime complex (Ярмолович Ю.Р., Ярмолович Д.І. Інтеграція України в світовий морегосподарський комплекс, англ.)

190

НАУКОВА ДИСКУСІЯ

Станкевич І.В.

Управління в освітніх організаціях: сутність та функції

195

Філиппова С.В.,
Сухотеріна М.І.

Екологічна складова соціальної відповідальності машинобудівного підприємства

204

Малишкін О.І.

Аудит податків: конструкція на майбутнє

208

Григорук П.М.

Підхід до інтегрального оцінювання інноваційного потенціалу підприємств переробної галузі АПК

214

Мостенець О.В.

Формування стратегічних наборів забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону

220

Khumarov O.A.

Market relations development in the greenhouse gases sphere (Хумаров О.А. Розвиток ринкових відносин в сфері викидів парникових газів, англ.)

225

Волощук Л.О.

Концептуальні засади управління економічно-безпечним інноваційним розвитком промислового підприємства та формування його аналітичних інструментів

234

Лисюк А.В.

Бухгалтерський облік операцій з рекламними продуктами: особливості організації у рекламного агентства

242

Кула М.В.

Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії техніко-технологічного переоснащення виробничої бази машинобудівного підприємства

248

Гаймур К.С.

Технологія моніторингу та контролю сталого розвитку підприємств коксохімічної галузі

254

Карпінська Г.В.

Деформації розвитку промислових підприємств України

259

Олійник О.В.,
Ксендзук В.В.

Оцінка ефективності хеджування: проблеми обліково-аналітичного забезпечення

265

Кузнецов Е.А.

Методичні та методологічні засади дослідження якісного складу управлінського потенціалу підприємства

272

Кузіна Р.В.

Стан наукових досліджень щодо питань корпоративного обліку основні положення, невирішені питання та перспективи

277

Бутенко А.І.

Концептуальні підходи до мотивації в інноваційній діяльності підприємства

283

Масалигіна В.В.

Класифікація видів використання об’єктів нерухомості залізничного транспорту

290

Мельник Ю.М.

Структуризація факторів в системі управління фінансовою стійкістю промислового підприємства

295