ЕКОНОМІКА: реалії часу
№ 1 (1), 2011

ЗМІСТ

Оборський Г.О.

Привітальне слово

6

СТАТТЯ НОМЕРУ

Буркинський Б.В.,
Філиппова С.В.

Стан та тенденції розвитку ринку праці управлінського персоналу Одеської області

7

ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Продiус І.П.,
Щьокіна Є.Ю.

Організаційні заходи, спрямовані на зниження витрат виробництва на підприємствах

11

Лепа Р.Н.,
Мадих А.А.

Перспективи використання рефлексивного підходу в економіці

17

Поповенко Н.С.,
Мiхєєва I.М.

Розвиток фондового ринку як фактор ефективного функціонування української хімічної промисловості

21

ПІДПРИЄМНИЦТВО. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. ЛОГІСТИКА

Sokoly I.I.

Theoretical grounds of consolidation and integration of subjects of the civil aviation market on the basis of regional airlines and airlines-leaders (Соколи І.І. Теоретичні основи консолідації та інтеграції суб’єктів ринку цивільної авіації на основі регіональних авіакомпаній і авіакомпаній-лідерів, англ.)

27

Андрієнко В.М.,
Казарінова Н.Л.

Концепція організації фінансово-орієнтованого менеджменту ВНЗ

31

Белопольська Т.В.

Напрями фінансового моніторингу в системі управління

38

Чугунов А.А,
Зайцева К.Ю.

Формування стратегії виведення існуючого товару на новий ринок

42

Григорук П.М.

Методичний базис маркетингових досліджень

47

Арапова О.М.

Компетентнісний підхід в управлінні системою винагороди персоналу організації

57

Плахотнік О.О.

Особливості формування фінансової стратегії господарюючими суб’єктами

66

Ільченко С.В.

Про організацію транспортних систем

70

ОБЛІК. АНАЛІЗ. АУДИТ

Синюгіна Н.В.,
Яблонська Г.В.

Дискусійні питання визначення понять «контроль» і «ревізія»

75

Іонін Є.Є.

Аналітичні індикатори фінансової здатності підприємства

81

Голуб Ю.О.,
Сотник О.Г.

Теоретичні аспекти та особливості здійснення внутрішнього фінансового контролю в органах державної контрольно-ревізійної служби України

88

ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

Бельтюков Є.А.,
Пашкова А.В.

Трудовий потенціал підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності

95

Свірідова С.С.,
Плонська Ю.О.

Управління ризиками життєвого циклу інноваційного проекту

103

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Захарченко В.И.,
Глущенко Л.Д.

Обґрунтування концепції науково-технологічної політики одеської області

109

Рубель О.Є.

Інституційні засади екологізації формування сталого транспортно-комунікаційного розвитку дунайського регіону

128

Гелюх О.В.

Методи та важелі державного регулювання соціально-економічних процесів в агропромисловій сфері

135

Szoltysek J.

Logistic attractiveness of a region as an opportunity for international cooperation (Шолтисек Я. Логістична привабливість регіону як можливість для міжнародного обговорення співпраці на фоні інтернаціоналізації виробництва, англ.)

139

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Андрієнко В.М.,
Спиваков О.Г.

Дослідження індексу ПФТС фондового ринку України

143

Приймак В.І.

Нечітке оцінювання рівня економічного добробуту домогосподарств

149

Вергун М.О.

Особливості організації управління інформаційним забезпеченням економічних об’єктів

159

ДО ОБГОВОРЕННЯ

Осипов В.М.,
Гезіна А.М.

Інноваційні фактори розвитку регіону: проблеми та перспективи

165

Дорошук А.А.,
Трибуха М.В.

Система регулювання рейдерства в Україні

170

Kozak A.Ju.

Mechanisms that define competition today (Козак А.Ю. Механізми, які визначають конкуренцію сьогодні, англ.)

177

Альохін О.Б.,
Ваніна Н.М.

Застосування методів системного аналізу в задачах планування діяльності з підвищення конкурентоспроможності підприємств

180

Бутенко І.О.,
Єрмакова О.А.

Стратегія підвищення ефективності надання міжнародних транспортних послуг в МТП «Южний»

187